وام وزارت علوم

دانشجوياني كه مايل به استفاده از وام وزارت علوم مي باشند با توجه به شرايط ذيل و رعايت تمامي موارد مطروحه مي تواننداقدام به تكميل مدارك نمايند:  

 

 -1وام فوق بصورت وام شهريه بوده و صرفا جهت تامين بخشي از شهريه دانشجويان استفاده مي شود .

-2  وام مورد اشاره بصورت بلندمدت بوده و بازپرداخت آن بعد از فراغت از تحصيل مي باشد.

-3  كارمزد وام فوق طبق مصوبه وزارت علوم چهار درصد مي باشد.

-4  دانشجويان در هنگام تسويه حساب با دانشگاه در صورت تمايل به تقسيط ، موظفند  ده درصد  از كل وام دريافتي را بصورت نقد و مابقي اقساط به اضافه كارمزد متعلقه را ماهيانه با صدور دفترچه اقساط پرداخت نمايند.

 -5 دانشجوياني كه مايل به تقسيط نيستند مي توانند درهنگام تسويه حساب با دانشگاه تمايل خود رامبني برتسويه كامل اعلام نموده و وام به اضافه كارمزد را به صورت نقد پرداخت نمايند.

 -6 در صورت عدم پرداخت اقساط وام فوق (سه قسط متوالي) كل بدهي باقي مانده وام تبديل به دين حال شده و بدهكاران موظفندكل بدهي را بصورت يكجا پرداخت نمايند در غيراينصورت طبق مفاد مندرج تعهد نامه محضري و قوانين مقررات صندوق رفاه وزارت علوم رفتارخواهد شد .

 -7 دانشجوياني كه از وام فوق استفاده كرده و يا استفاده مي كنند توجه كافي به اين نكته داشته باشند كه در هنگام تسويه حساب (فارغ التحصيلی) نبايد تاريخ فارغ التحصيلي از زمان صدور تا ارائه آن به اداره صندوق رفاه از نه ماه گذشته باشد در غيراينصورت وام فوق بايد يكجا تسويه گردد.

-8  دانشجوياني كه در طول مدت تحصيل ازوام فوق استفاده نموده اند وبه هر دليلي ترك تحصيل مي نمايند ( انصراف،اخراج، (...بايد وام فوق را بصورت كامل تسويه حساب نمايند.

   دانشجويان گرامي پس از مطالعه مفاد ذكر شده مي توانند پس از دریافت مدارک از همین سایت و تکمیل فرمهای مربوطه ، آنها را به انضمام مدارک به صندوق رفاه دانشجویی تحویلنمایند. بدیهی است پس از بررسی مدارک ارسالی دانشجویان توسط اداره صندوق رفاه، در صورت تکمیل بودن مدارک وام و وجود اعتبار بر اساس الویت تخصیص داده می شود