جمعه هشتم بهمن 1300
مدیر مالی

http://iauil.ac.ir/editor/new%20folder%20(1)/hoseynzadeh.jpg


سعيد حسين زاده          خط داخلي: 128               شماره مستقيم:  33419528-041                              


شرح وظايف امور مالي:

-          تهيه و تدوين صورتهاي مالي دانشگاه از طريق نظارت مستمر بر عمليات امور مالي و محاسباتي و نگهداري و تنظيم حسابها بر طبق اين آئين نامه و مقررات حاكم بر تحرير دفاتر و ضوابط مربوطه و صحت و سلامت آنها و تهيه گزارشات موردي مديريت

-          هماهنگي در اجراي قوانين و مقررات حاكم بر عمليات مالي موسسه و حفظ و حراست از اسناد و دفاتر مالي

-          تبادل اطلاعات مالي موسسه حسب مورد با دستگاههاي نظارتي قانون با هماهنگي مقام مسئول

-          نگهداري و تحويل و تحول وجوه، نقدينه ها و سپرده ها و اوراق بهادار و پيگيري و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهاي واحد

-          نظارت بر عملكرد مالي واحد

-          شناسايي و نگهداري حساب مقداري و ريالي اموال، ماشين آلات و تجهيزات و دارائيهاي واحد

-          اجراي كدينگ (طبقه بندي) حسابها بر اساس شكل متحد به منظور ايجاد وحدت رويه و قابليت مقايسه گزارشات مالي پس از تصويب

-          اجراي آن بخش از عمليات مالي واحد كه در چارچوب بودجه تفصيلي مصوب هيئت امنا بر عهده مدير مالي مي باشد

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی