جمعه هشتم بهمن 1300
مسئول امور اداری


مسئول امور اداري: رضا رسولی                    خط داخلي: 126                 شماره مستقيم: 33419526-041

 

شرح وظايف امور اداري:

-          رسيدگي و انجام امور مربوط به بررسيهاي سازماني و پيش بيني و تامين كادر نيروي انساني مورد نياز دانشگاه

-          تعيين و تشخيص پستهاي سازماني واحد دانشگاهي

-          نظارت بر امور حضور و غياب كاركنان دانشگاه و طراحي سيستمهاي مكانيزه حضور و غياب

-          انجام امور استخدامي و صدور احكام كاركنان دانشگاه با رعايت قوانين و مقررات استخدامي

-          صدور حكم استخدامي، تغيير ضريب حقوق و مزايا، ارتقاء گروه، ترفيع و رتبه علمي، انتصاب، اشتغال، ماموريت، تعليق، بازنشستگي، موظف و غيره

-          اجراي قوانين و مقررات، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي انضباطي مورد عمل و رسيدگي به تخلفات اداري مطابق دستورالعمل مربوطه

-          تهيه آمار كاركنان و انتقال آن به كارتهاي كاردكس و كامپيوتري جهت نگهداري و ارائه به مقامات مافوق

-          تهيه و تنظيم و نگهداري، حفظ و حراست پرونده هاي استخدامي و تهيه و جمع آوري آمار و اطلاعات پرسنلي

مورد نياز واحدها و نيز مايحتاج دانشگاه اعم از لوازم و مواد با رعايت كامل مقررات مالي

کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی