یکشنبه دوم آبان 1300
سمیه نوشاد فیروزفر
سمیه نوشاد فیروزفر
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
-
شماره مستقیم
-
شماره فاکس
-
آدرس ایمیل
s.noshad2007@gmail.com
سایر اساتید گروه معماری
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
لیسانس جغرافیا وبرنامه ریزی شهری  دانشگاه سراسریتبریز
فوق لیسانس جغرافیا وبرنامه ریزی شهری  دانشگاه سراسریتبریز
دانشجوی دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری  دانشگاه سراسریتبریز
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
روستا 1
مبانی معماری و شهرسازی
زبان تخصصی شهرسازی
تاریخ شهر وشهرسازی در جهان
تحلیل فضاهای شهری
تارخ شهر وشهرسازی در ایران
مقدمه ای بر شهرشناسی
مقالات
عنوان
راهبرد رشد هوشمند در توسعه شهری ،اصول وراهکارها،1387،مجله جغرافیا و توسعه شماره 12. Motivational Modeling in Developing of Urban Fringe Recreational Places an Approach for Improving the Quality of Life Case Study: Recreational Place of Oun-Ebn-Ali, Tabriz,Iran. Procedia Environmental Sciences 8 (2011) 297–306
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی