یکشنبه دوم آبان 1300
هادي برق لامع
هادي برق لامع
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
118
شماره مستقیم
0412-3326881
شماره فاکس
0412-3326063
آدرس ایمیل
hadi.barghlame@iauil.ac.ir
سایر اساتید گروه عمران و ساختمان
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسیمهندسی عمران-عمران1381دانشگاه شهید مدنی آذربایجانتبریز
کارشناسی ارشدمهندسی عمران-سازه1384دانشگاه ارومیهارومیه
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
استاد مدعودانشگاه مراغه1387-1388
استاد مدعودانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند1385-1386
استاد مدعودانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب1385-1387
استاد مدعودانشگاه آزاد اسلامی مرکز تسوج1387-1388
مدیر گروه عمران و ساختماندانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی1388-1389
رئیس اداره عمراندانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی1388-1389
معاون آموزشی و دانشجوییدانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلخچی1389- تاکنون
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
تحلیل سازه ها
استاتیک
محاسبات عددی
مقاومت مصالح
سازه های فلزی
سازه های بتنی
ایستایی
بتن 2
مقالات
عنوان
The Effect of Urmia-lake Water on Mechanical Strength Concrete with Various Admixtures, Research Journal of Applied Scicences and Engineering and Technology, Maxwell 2012
Environmental Quality as An Important Dimension of Customer Satisfaction in Apartment Industry, African Journal of Business Management, 4 September 2011
Analysis of Turbulence of Flow Field and Heat Transfer Near a Single Rotating Disk via Numerical Simulation, 11th International Conference on Sustainable Energy Technologies,September2-5,2012, Vancouver, Canada
Investigating the Capacity of Ultimate Torsion of Concrete Prismatic Beams with Transverse Spiral Bars, World Academy of Science, Engineering and Technology, Nov 2012,Venice, Italy
A New Iterated Form of The Extended Kalman Filter For Simultaneous-Localization and mapping Method in Multi-Mobile Robots Based on Divide and Conquer Algorithm,Computer Science Journal
مقایسه ظرفیت پیچشی تیرهای بتن آرمه دورپیچ شده و تنگ بسته با بکارگیری المانهای محدود- دومین کنگره ملی مهندسی عمران-دانشگاه علم و صنعت-1384
بررسی عملکرد پوسته ای تیرهای بتن آرمه مارپیچ شده و تنگ بسته تحت اثر لنگر پیچشی با بکارگیری المانهای محدود-دومین کنفرانس سازه های جدار نازک- دانشگاه کرمان- 1384
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی