یکشنبه دوم آبان 1300
الهام قویدل اقدم
الهام قویدل اقدم
رتبه علمی
مربی
شماره داخلی
144
شماره مستقیم
04133419544
شماره فاکس
04133416064
آدرس ایمیل
ghavidel.chemistry@yahoo.com
سایر اساتید گروه شیمی
سوابق آموزشی
درجهرشته تحصیلیسال اخذنام موسسه آموزش عالیمحل اخذ مدرک
کارشناسی ارشدشیمی معدنی1388دانشگاه سراسریدانشگاه تبریز
دانشجوی دکتریشیمی معدنی-دانشگاه آزاد اسلامیتهران مرکزی
سوابق اجرایی
سمتنام و محل موسسه زمان خدمت
مدیر گروه مهندسی شیمیدانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی91-92 ، از مهر 94 تا -
هیئت علمی دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی ایلخچیاز سال 1390
استاد مدعودانشگاه پیام نوردر سال1389
عضو شورای پژوهشیدانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی91-92
سوابق تدریس دانشگاهی
دروس تدریس شده
شیمی عمومی – شیمی آلی – شیمی معدنی – شیمی فیزیک – شیمی تجزیه - شیمی رنگ - شیمی و تکنولوژی چرم -
مقالات
عنوان
1. Hydrothermal Synthesis of Tm+3 Doped Sb6O13 Nanocrystals;Elham Ghavidel; Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences; Vol 3 (2) January 2014:213-215.
2. Synthesis of New Lariat Diaza Crown-ether as Receiver Heavy Cations in Environment;Elham Ghavidel,SanamChamani;Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences; Vol 2 (6) May2013: 118-122
3. Hydrothermal Synthesis of Sb6O13 Nanocrystalsand Their Properties;Elham Ghavidel; Journal of Basic and AppliedScientific Research : 3(2s)433-437, 2013
4. Synthesis of a New Lariat Diaza Crown Ether Compounds;Elham Gavidel,Sanam Chamani ; J. Basic. Appl. Sci. Res., 3(2s)761-767, 2013
5. Preparation and characterization of Sb6O13 crystalline ، هفدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران ،همدان ،1388
6. سنتز نانو اکسید آنتیموان و مطالعه گونه های دوپه شده آن با برخی از کاتیونهای لانتانیدی بروش هیدروترمال ،هشتمین همایش دانشجویی فناوری نانو ، مشهد ، 1389
7. Synthesis and crystal growth of Sb2S3 nanorods using Iodine as an initiator material via electrochemical mechanism ،هجدهمین همایش کانی شناسی و بلور شناسی ایران ، تبریز ،1389
8. Hydrothermal synthesis and characterization of Ni2+ doped lithium disilicate nano particles ،هجدهمین همایش کانی شناسی و بلور شناسی ایران ، تبریز ،1389
9. Hydrothermal synthesis of Er3+ doped Sb6O13 nanocrystals and their properties، هجدهمین همایش کانی شناسی و بلور شناسی ایران ، تبریز ،1389
10. Preparation and characterization of Sb2S3 nanoparticles via hydrothermal condition، هجدهمین همایش کانی شناسی و بلور شناسی ایران ، تبریز ،1389
11. Hydrothermal synthesis of Nb (v) doped Li2Si2O5 nanolayers،12th Iranian Inorganic Chemistry Seminar ، گیلان ،89
12. Synthesis and characterization of Lu3+ doped Sb2S3 nano materials via co- reduction method and their optical properties ،12th Iranian Inorganic Chemistry Seminar ، گیلان ،89
13. Synthesis of a new lariat diaza crown ether compounds، همایش تحقیقات کاربردی علوم و مهندسی ، تاکستان ، 92
بررسی تاثیر نانو ذرات نقره سنتز شده به روش احیا شیمیایی بر فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز /مجله آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی/فروردین 95
EFFECT OF CHEMICALLY-SYNTHESIZED SILVER NANOPARTICLES -(AG-NP) ON GLYCEMIC AND LIPIDEMIC STATUS IN RAT MODEL-IFMBE PROCEEDINGS vol.62
سوابق پژوهشی
عنوان
مجری طرح پژوهشی " سنتز نانوذرات نقره با روش احياء شيميايي و بررسي تاثیر آن بر برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانی ومتابولیکی در مدل رت (In vivo) " /دانشگاه آزاد اسلامی ایلخچی / 1393 /خاتمه یافته
افتخارات کسب شده
عنوان
پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ایلخچی در سال 1392
عضو تیم داوری دومین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی در سال 1395
عضو تیم داوری سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد ایلخچی است - 1383-1395
پشتیبانی